ALGEMENE VOORWAARDEN

van

Malva Opleiding, Kloosterlaan 138A, 4811 EE Breda

KvK: 09199880

BTW nummer: NL001224667B83

Artikel 1. Voorwaarden voor toelating.

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor het toelaten tot een opleiding, een bijscholingsdag of meerdaagse cursus de volgende voorwaarden:

lid 1. De cursist heeft de minimale leeftijd van 21 jaar bereikt.

lid 2. De cursist beschikt over toereikende sociale en communicatieve vaardigheden; de vooropleiding is minimaal MBO 4 of Havo. Indien de cursist hieraan niet voldoet, kan in afstemming met de directie van de opleiding bepaald worden of een oplossing geboden kan worden.

lid 3. De cursist is in het verleden nooit veroordeeld geweest voor ernstig misdrijf en/of zedendelict.

lid 4. Er dient gedurende minstens een jaar sprake te zijn van geestelijke en emotionele stabiliteit.

Mochten er voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van de directie van Malva Opleiding duidelijke aanwijzingen omtrent onvoldoende of verminderde borging van hetgeen in dit artikel in lid 1 t/m 4 is gesteld, dan heeft Malva Opleiding het recht niet te presteren/leveren of niet verder te presteren/leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de cursist voldoende zekerheid is gesteld voor al hetgeen de cursist aan voorwaarden dient te voldoen. 

 

Artikel 2. Betaling studiekosten opleiding

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de betalingen van de verschuldigde studiekosten als volgt geregeld: Na schriftelijke bevestiging van toelating tot de opleiding heeft de cursist 14 dagen bedenktijd. Binnen die tijd kan een cursist zonder verdere kosten over verplichtingen de inschrijving ongedaan maken. De cursist is na deze bedenktijd verplicht om de betaling van het collegegeld voor de vermelde vervaldatum/data op de factuur te hebben betaald door middel van overschrijving van het betreffende bedrag op het door Malva Opleiding aangegeven rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn verricht wanneer de bankrekening van Malva Opleiding is gecrediteerd. Indien gekozen is voor de betaling in termijnen dienen de bedragen overeenkomstig het vastgestelde op het inschrijfformulier te zijn bijgeschreven op het aangegeven rekeningnummer t.n.v. Malva Opleiding onder vermelding van de factuurnummers. 

 

Artikel 3. Copyright en eigendomsrecht

Het lesmateriaal is na uitreiking eigendom van de student. Het copyright berust bij de opleiding. 

 

Artikel 4. Betaling deelnamekosten bijscholingsdag en/of cursus

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de betalingen van de bijscholingsdagen en/of cursussen als volgt geregeld: de cursist is verplicht om de betaling van het gehele cursusbedrag voor de vermelde vervaldatum op de factuur, dan wel uiterlijk 1 dag voor aanvang van de bijscholingsdag of de eerste cursusdag te hebben betaald door middel van overschrijving van het betreffende bedrag op het door Malva Opleiding aangegeven rekeningnummer t.n.v. Malva Opleiding onder vermelding van het factuurnummer. Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn verricht wanneer de bankrekening van Malva Opleiding is gecrediteerd.

 

Artikel 5. Niet tijdige betaling

lid 1.Indien de cursist de betaling niet binnen de betalingstermijn, als bedoeld in artikel 2 en artikel 3 heeft voldaan, zijn de cursuskosten direct en zonder nadere ingebrekestelling voor het geheel opeisbaar. Indien Malva Opleiding bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de cursist gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De cursist is tevens gehouden tot integrale vergoeding van de eventuele gerechtelijke kosten. 

Lid 2. Alle de cursist in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden casus quo afzonderlijk overeengekomen betalingstermijnen worden verhoogd met de op dat moment geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.

Lid 3. Door de cursist gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de cursist dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden ten kantore van Malva Opleiding of op een door haar aan te wijzen rekening.

 

Artikel 6. Kredietwaardigheid en zekerheidstelling

Lid 1. Mochten er voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Malva Opleiding duidelijke aanwijzingen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de cursist zijn, dan heeft Malva Opleiding het recht niet te presteren/leveren of niet verder te presteren/leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de cursist zekerheid is gesteld voor al hetgeen cursist aan Malva Opleiding verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan Malva Opleiding op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde prestaties en stopzetting van eventuele verdere levering van prestaties, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

Lid 2. De cursist is jegens Malva Opleiding gehouden tot de onder lid 1 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij/zij jegens Malva Opleiding verschuldigd is of zal worden, ook indien Malva Opleiding niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar levering en respectievelijk andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van Malva Opleiding gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de cursist.

 

Artikel 7. Annulering deelname opleiding

lid 1. Indien de cursist vanaf vier weken voor de aanvang van de eerste opleidingsdag zijn of haar deelname annuleert, bedragen de annuleringskosten € 30,00.

lid 2. Indien de cursist tijdens de opleiding Energetisch therapeut vroegtijdig de opleiding beëindigt, worden alleen de kosten in rekening gebracht van de modules waaraan de cursist is gestart en/of heeft deelgenomen. Dit tegen de prijs waarvoor de modules als losse cursus worden aangeboden op onze website. Restitutie vindt dan plaats van het verschil van de studiekosten op jaarbasis minus de kosten van de modules waaraan is gestart. Indien er nog een betalingsverplichting geldt dan is de cursist gehouden deze alsnog na te komen met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de restitutie.

lid 3. De relevante bepalingen van artikel 1 t/m 7 van deze algemene voorwaarden zijn op de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

lid 4. Malva Opleiding behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling (minimaal 10 deelnemers) een eerste opleidingsjaar niet door te laten gaan en te annuleren. Malva Opleiding zal in dit geval het reeds door de cursist aan Malva Opleiding betaalde bedrag restitueren, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd. Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen nadat het besluit is genomen. 

lid 5. Malva Opleiding behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling (minimaal 8 deelnemers) voor een vervolgjaar van de opleiding, deze met een jaar uit te stellen en dus op dat moment niet door te laten gaan en te annuleren. Malva Opleiding zal in dit geval het reeds door de cursist aan Malva Opleiding betaalde bedrag voor het betreffende opleidinigsjaar restitueren, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd. Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen nadat het besluit is genomen. 

 

Artikel 8. Annulering (deelname) bijscholingsdag en/of cursus

lid 1. Indien de cursist tot twee weken voor de aanvang van de bijscholingsdag en/of cursus zijn/haar deelname annuleert, betaalt de cursist € 15,00 administratiekosten aan Malva Opleiding

lid 2. Malva Opleiding behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een bijscholingsdag en/of cursus te annuleren. Malva Opleiding zal in dit geval het reeds door de cursist aan Malva Opleiding betaalde bedrag restitueren, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd.

 

Artikel 9. Kosten hertentamen/herexamen

De kosten voor het praktijk gedeelte van het tentamen van het 1e jaar bedragen € 125. De kosten voor het praktijkgedeelte van het tentamen van het tweede jaar (en derde jaar) bedraagt € 295. Kosten voor schriftelijke hertentamens bedragen € 95.

 

Artikel 9.  Bescherming persoonlijke gegevens 

Malva opleiding hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze cursisten. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Malva opleiding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.       
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming aan de cursist als wij deze nodig hebben voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Een uitzondering hierop is wanneer een student doorstroomt naar het 2e studiejaar, dat wij de NAW gegevens doorgeven aan de Beroepsvereniging van Malvatherapeuten (BvMT) vanwege de registratie voor het gratis aspirant lidmaatschap. 
 • Op de hoogte zijn van de rechten van de cursist omtrent zoijn/haar persoonsgegevens, de cursist hierop willen wijzen en deze respecteren.
  Als Malva opleiding zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze cursisten. Indien de cursist vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.


Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens van cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door Malva opleiding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over studieopdrachten, uitnodigingen, roosterwijzigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht tot levering van onderwijs, bijscholing en cursussen op het gebied van complementaire en alternatieve geneeswijzen. Voor deze doelstelling(en) kan Malva Opleiding de volgende persoonsgegevens vragen aan haar cursisten:
  -       Voornaam;
  -       Tussenvoegsel;
  -       Achternaam;
  -       (Zakelijk) Telefoonnummer;
  -       (Zakelijk) E-mailadres;
  -       Geslacht.
  De persoonsgegevens worden door Malva opleiding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Met de aanvaarding van de algemene voorwaarden gaat de cursist tevens akkoord met de inhoud van dit artikel als verwerkingsovereenkomst.

 

 


De opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is geaccrediteerd door de stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).